Op 1 februari as vindt bij de Rechtbank Haarlem de rechtszitting tegen de door Vattenfall geplande houstookcentrale plaats. Comite Schone Lucht, vele Amsterdamse burgers en Mobilisation for the Environment en Natuurmonumenten hebben tegen de omgevings- en natuurvergunning beroep aangetekend. Bij de omgevingsvergunning zijn belangrijke bezwaren het ontbreken van een milieu-effectrapport en de extra uitstoot bij houtstook van fijn stof, verzurende stoffen (zoals zwaveldioxide, zoutzuur, fluorwaterstofzuur), zware metalen, dioxines en furanen. De huidige gascentrale Diemen stoot deze stoffen niet uit. De luchtkwaliteit gaat er dus sterk op achteruit.

Bij de natuurvergunning is de extra neerslag van schadelijke stoffen op het Naardermeer een onoverkomelijk bezwaar. Vandaar dat Natuurmonumenten ook tegen deze vergunning beroep heeft aangetekend. Het gaat om stikstof, verzurende stoffen, kwik, zware metalen, dioxinen en furanen. Uit nagekomen stukken blijkt dat de toch al te hoge kwikconcentraties van het zeer giftige kwik in Markermeer, Ijsselmeer en Naardermeer significant verder toenemen. Bovendien is er volgens de bezwaarmakers door Vattenfall gefraudeerd bij de berekeningen van stikstofuitstoot. Het niveau van de huidige stikstofuitstoot is fictief verhoogd, zodat het lijkt dat er in de nieuwe situatie bij houtstook een vermindering van de uitstoot en neerslag plaatsvindt. In werkelijkheid neemt de stikstofemissie en depositie toe.

In getallen: Vattenfall gaat uit van een bestaande stikstofuitstoot van 1.357.000 kg NOx, terwijl er in de afgelopen jaren nooit meer dan 325.000 kg NOx door het bedrijf is uitgestoten.

Zie: https://mobilisation.nl/index.php?id=5

Zie ook: https://www.groene.nl/artikel/nieuwe-vergunningen-voor-biomassacentrales-zorgen-voor-meer-stikstofuitstoot .

Als partijen het niet eens zijn met de uiteindelijke uitspraak van de Rechtbank Haarlem kunnen zij beroep bij de Raad van State instellen.